ความเป็นมา

โครงการ Thai Deaf TV นี้เป็นการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการทั้งผู้ผลิตรายการที่เป็นคนหูหนวกและเป็นคนที่มีการได้ยิน ตลอดระยะเวลา 5 ปี จนได้ต้นแบบรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอด้วยภาษามือเต็มจอ โดยมีคนหูหนวกเป็นพิธีกร เพื่อเอื้อให้เกิดการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์ของคนหูหนวก อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับคนหูหนวกไทยกว่า 200,000 คน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นรายการที่คนที่มีการได้ยินทั่วไปสนใจรับชมด้วย เพื่อให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์กับทุกคนในสังคม

นับได้ว่าการพัฒนารายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกที่ทุกคนชมร่วมกันได้ (Thai Deaf TV)เป็นรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกที่ทุกคนชมร่วมกันได้รายการแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อประกอบเข้ากับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีงานวิชาการรองรับ Thai Deaf TV จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถเป็นฐานให้องค์กรอื่นๆ พัฒนาต่อยอดได้ จนได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 จากสภาวิจัยแห่งชาติ และรายการที่ผลิตในโครงการรายการหนึ่งคือ รายการใจเท่ากัน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จนได้รับรางวัลประชาบดี ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2557 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในอดีตมีรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกในต่างประเทศหลายๆ ประเทศ แต่ในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกมาก่อน คนหูหนวกไทยก็ไม่เคยเรียนนิเทศศาสตร์มาก่อน เมื่อมาถึงยุคที่สังคม รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลสื่ออย่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พูดถึงสื่อโทรทัศน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ละเลยและละเมิดคนพิการ แต่ด้วยเพราะรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคการนำเสนอของรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกนั้นมีลักษณะเฉพาะหลายประการแตกต่างจากรายการโทรทัศน์ทั่วไป จึงมีความจำเป็นค้นคว้าวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในทุกๆ มิติ และทดลองปฏิบัติการผลิตรายการ เพื่อให้เกิดต้นแบบรายการขึ้น และคาดหวังให้เป็นแนวทางในการผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์อื่นๆ ต่อไป เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ของคนหูหนวก และจะนำไปสู่การขยายโอกาสของคนหูหนวก จนสามารถพัฒนาตนเอง จนสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ต่อไป

ผู้ก่อตั้งโดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นปัญหานี้ จึงได้ริเริ่มโครงการบริการวิชาการพัฒนารายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกที่ทุกคนชมร่วมกันได้ขึ้น และต่อมาได้มี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามาร่วมให้การสนับสนุน ทั้งผู้ก่อตั้งได้ค้นคว้าวิจัย การพัฒนากระบวนการ การพัฒนาคน และการสร้างภาคีเครือข่ายการทำงาน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

โครงการนี้ ทำให้เกิดผลผลิตหลายๆ มิติ ทั้งองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการผลิตรายการที่มุ่งไปยังกลุ่มผู้ชมหูหนวกแต่ผู้ชมทุกคนชมร่วมกันได้ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเนื้อหาการพัฒนาศักยภาพคนหูหนวกในการผลิตรายการโทรทัศน์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างคนหูหนวกกับคนที่มีการได้ยิน

ความต้องการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกในประเทศไทย มีมาอย่างต่อเนื่อง จนหลังจากที่ผู้ก่อตั้งได้ค้นพบปัญหาและสำรวจความต้องการจากชุมชนคนหูหนวก จึงได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ร่วมกับ กลุ่ม PMG (POWERFUL MINORITY GROUP) ซึ่งเป็นกลุ่มคนหูหนวกกลุ่มเล็กๆ ที่หวังให้เกิดการพัฒนาคนหูหนวกในด้านต่างๆ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก รายการแรกของประเทศไทย ชื่อว่า รายการหัตถภาษานานาข่าว ซึ่งได้วางเป้าหมายให้เป็นแหล่งความรู้ของคนหูหนวกทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนคนหูหนวก และพัฒนาประเทศต่อไป

รายการหัตถภาษานานาข่าว ผลิตโดยทีมงานที่มีทั้งคนหูหนวกและคนปกติ เผยแพร่สู่คนหูหนวกไทยทั่วโลกผ่านทาง เว็บไซต์ YouTube โดยผลิตรายการมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน มีการนำเสนอรายการไปแล้วกว่า 500 เทป และมีการเพิ่มเติมรายการใหม่อีกหลายรายการ จนในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดตั้งเป็นสถานีโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก ชื่อ Thai Deaf TV

พัฒนาการของ Thai Deaf TV

โครงการนี้เริ่มต้นจาก อ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ทำให้ได้รู้จักกับคนหูหนวก และทำให้ได้เห็นปัญหาด้านการสื่อสารของคนหูหนวก เมื่อทราบความต้องการของคนหูหนวก อ.ศิวนารถ จึงเริ่มดำเนินการโดยเริ่มจากการประชุมวางแผนร่วมกับคนหูหนวกและล่ามภาษามือ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือ มีมติให้เริ่มต้นทดลองผลิตรายการข่าวก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อยกระดับและพัฒนาคนหูหนวกให้มีศักยภาพมากขึ้น

หลังจากนั้นแล้วจึงเริ่มประสานความร่วมมือจากฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ประสานขอใช้สตูดิโอและอุปกรณ์การผลิตรายการ รวมทั้งครูปฏิบัติการจากแผนกเทคโนนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์ ประสานขอป้ายโลโก้รายการและป้ายโลโก้มหาวิทยาลัย จากฝ่ายสื่อสารองค์กร ประสานการสร้าง link เข้าสู่ website ของรายการ รายการบนหน้า website คณะนิเทศศาสตร์จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ประสานให้คนหูหนวกตั้งชื่อรายการและออกแบบโลโก้รายการ ประสานขอตัวพิธีกรหูหนวก จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และมูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมคนหูหนวกไทย รับสมัครนักศึกษาที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นทีมงานการผลิต

เมื่อทุกฝ่ายมีความพร้อมก็เริ่มทดลองผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกรายการแรกในประเทศไทย โดยใช้ชื่อ “รายการหัตถภาษานานาข่าว” ในเดือนกรกฎาคม 2553 และออกอากาศผ่านทาง www.youtube.com ตามความต้องการของคนหูหนวก โดยเป็นรายการเล่าข่าวที่ใช้ภาษามือนำเสนอเต็มจอ โดยมีคนหูหนวกเป็นผู้ดำเนินรายการเอง

หลังจากนั้นก็มีการผลิตรายการหัตถภาษานานาข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการสรุปข่าวทุกๆ เดือน เดือนละประมาณ 2 ครั้ง โดยในทุกๆ ครั้งจะมีคนหูหนวกที่มีความสามารถ เดินทางมาเป็นผู้ดำเนินรายการ ครั้งละ 2-3 คน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวิชาการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (RT370) บางส่วนที่มีจิตอาสานำความรู้ในวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าว เข้ามาร่วมเป็นทีมงานผลิต โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและไม่มีผลกับคะแนนในรายวิชาแต่อย่างใด

โครงการในช่วงเริ่มต้นใช้นักศึกษาหูดีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นทีมงานผลิตรายการ แต่เพื่อให้เป็นรายการของหูหนวกจริงๆ ทางโครงการจึงของบประมาณจากทางภาควิชาวิทยุกระจายเสียง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตสกู๊ปข่าวสำหรับคนหูหนวก ที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 4 วัน 3 คืน ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2553 โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาหูดีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และนักศึกษาหูหนวกจากวิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล และนักศึกษาหูหนวกจาก ม.ราชภัฎสวนดุสิต โดยมีวิทยากรจากรายการเรื่องจริงผ่านจอ รายการประเด็นเด็ด 7 สี และสำนักข่าวสปริงนิวส์ มาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา และในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของนักศึกษาหูหนวกจะมีนักศึกษาหูดีเป็นพี่เลี้ยง เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาในชั้นเรียนมาถ่ายทอดให้คนหูหนวก เป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนาคนหูหนวกไปพร้อมกัน รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาในเวลาเดียวกัน

หลังจากที่มีผู้ดำเนินรายการที่หลายหลายขึ้น ทำให้สามารถผลิตรายการที่มีช่วงการนำเสนอเนื้อหารายการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น มีช่วงข่าวกีฬา ช่วงข่าวเทคโนโลยี และช่วงข่าวบันเทิง เพิ่มขึ้นในรายการ

การเรียนการสอนได้มีการบูรณาการให้นักศึกษาวิชาการเขียนและการรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ นำความรู้ที่เรียน มาใช้ในการลงพื้นที่สื่อข่าวและรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนคนหูหนวก และนำมาตัดต่อเป็นภาพข่าวประกอบการนำเสนอของคนหูหนวกในรายการทำให้รายการมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการเล่าข่าวจากหนังสือพิมพ์เพียงอย่างเดียว

ในเดือนกรกฎาคม 2554 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทางโครงการเห็นว่าน่าจะใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการการเมืองไทย เพราะที่ผ่านมาในอดีต ไม่เคยมีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนำเสนอนโยบายด้วยภาษามือ ทำให้คนหูหนวกไม่ทราบนโยบาย ขาดข้อมูลในการตัดสินใจเลือกตั้ง ทำให้โครงการผลิตรายการพิเศษ “หัตถภาษานานาข่าว เลือกตั้ง 54” โดยเชิญหัวหน้าหรือตัวแทนพรรคการเมืองสำคัญ เข้ามาสัมภาษณ์ในรายการโดยมีพิธีกรเป็นคนหูหนวก และมีล่ามภาษามือในการถ่ายทอด

หลังจากได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกมาครบ 1 ปี ทำให้ทางโครงการเข้าใจความต้องการของคนหูหนวกมากขึ้น และด้วยความพร้อมในทุกๆ ด้าน ของคณะนิเทศศาสตร์ ทำให้เกิดการพัฒนาจากรายการเพียงรายการเดียวสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์ โดยใช้ชื่อสถานีว่า THAI DEAF TV โดยเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำของผู้ชมและเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสถานี ซึ่งมีการพัฒนาหลายด้าน เช่น

6.1 ประสานความร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์

ออกแบบตราสัญลักษณ์ให้กับทางสถานีโทรทัศน์ที่จะจัดตั้งขึ้น ตามความต้องการของคนหูหนวก

6.1 เพิ่มจำนวนรายการและพัฒนาเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวก

โดยเพิ่มรายการให้มีจำนวนมากขึ้น และหลากหลายประเภทมากขึ้น โดยมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น โดยผลิตรายการใหม่ เพิ่มอีก 3 รายการ ได้แก่

  • รายการ Thai Deaf Talk รายการสนทนา ที่จะสนทนาในประเด็นที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับชุมชุนคนหูหนวก
  • รายการคนสำคัญ รายการสัมภาษณ์คนหูหนวกที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมคนหูหนวก
  • รายการเปิดตากับราษฎร์ รายการความรู้ ที่นำเสนอทุกคำตอบที่คนหูหนวกสงสัย เป็นการนำเสนอความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับคนหูหนวก โดยอ.ราษฎร์ บุญญา อาจารย์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  •  

แม้ว่า Thai Deaf TV ได้เริ่มต้นพัฒนาสื่อลักษณะนี้มาราว 3 ปีแล้ว แต่ยังเป็นเพียงการทดลอง ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการ ไม่มีทุน ไม่มีบุคลากร ไม่มีการแสวงหาองค์ความรู้และไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ และไม่มีการทำงานเป็นเครือข่าย จนเมื่อเดือนเมษายน 2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้ทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาต้นแบบการทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก ในทุกๆ มิติ ทั้งการพัฒนาผู้ผลิตคนหูหนวก การลดความเหลื่อมล้ำในการรับข้อมูลข่าวสารของคนหูหนวก การสร้างพื้นที่สื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างคนหูหนวกกับสังคมทั่วไป โดยมีผลการดำเนินงาน คือ ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอและพิธีกรเป็นคนหูหนวก ชื่อรายการใจเท่ากัน จำนวน 24 ตอน ตอนละ 45 นาที เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และสำเนาใส่แผ่นวิดีทัศน์ส่งให้โรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ โดยตลอดโครงการมีคนหูหนวกมีส่วนร่วมในการผลิตรายการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 คน ทั้งนี้รายการแบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่

ช่วงภารกิจ พิชิตใจ แขกรับเชิญหูดีและหูหนวก ร่วมภารกิจออกค้นหาเรื่องที่น่าสนใจในสัปดาห์นั้นๆ ตั้งแต่ศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกระบวนการขั้นตอนลงมือทำ จนเกิดผลสำเร็จ โดยเป้าหมายของภารกิจพิชิตใจ คือการร่วมมือร่วมใจของคนหูดีกับคนหูหนวกร่วมกันทำภารกิจให้สำเร็จ ตามที่รายการกำหนดมา

 

ช่วง See Sign Song นำเสนอเพลงยอดนิยม ในรูปแบบภาษามือ โดยการเล่นดนตรีสดและล่ามแปลภาษามือด้วยลีลาที่สอดคล้องกับอารมณ์เพลง พร้อมสอนภาษามือง่ายๆ จากในเพลง ให้ผู้ชมได้ฝึกทำไปพร้อมๆ กัน (ยกเลิกไปตั้งแต่ตอนที่ 11 ตามผลการถอดบทเรียน)

ช่วงชวนมาโชว์ เวทีสำหรับคนหูหนวกที่มีความสามารถพิเศษหรืออยากจะมาโชว์ผลงานในรายการไม่ว่าจะเป็นการ เล่น เต้น โชว์ความสามารถ ฯลฯ ที่แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถของตนเอง ได้โชว์พร้อมรับเงินรางวัลจากทางรายการ

ช่วงเปิดตา เปิดโอกาสให้ผู้ชมทั้งคนหูหนวกและหูดี ถามคำถามที่อยากรู้เข้ามาในรายการ ทางรายการจะหาคำตอบจากนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ มาตอบคำถาม พร้อมภาพประกอบและกราฟิกที่สวยงามสร้างความเข้าใจให้ผู้ชม

ช่วงเคล็ดลับสุขภาพ นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ เคล็ดลับต่างๆในการดูแลสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอก โดยพิธีกรหูหนวกและกราฟิกที่สวยงามชัดเจน

หลังจากได้พัฒนาองค์ความรู้จากการศึกษารูปแบบต่างๆ และพัฒนาทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกจากการผลิตรายการทางอินเทอร์เน็ตทีวีมาระดับหนึ่งแล้ว สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ศึกษา (กสทช.) ได้เห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ โดยร่วมลงนาม 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดยได้มีการประชุมและทำงานร่วมกัน พัฒนาต้นแบบการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีภาษามือเต็มจอโดยพัฒนาควบคู่ไปกับการทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก ในทุกๆ มิติ และทดลองทำคำบรรยายเสียงสนทนา (Subtitle) รวมทั้งจัดให้มีเสียงบรรยายในช่วงที่มีการใช้ภาษามือ เพื่อคุ้มครองสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารของคนพิการ(คนหูหนวก) และและมีบริการที่ครบทุกรูปแบบ ในการเป็นต้นแบบให้สื่อโทรทัศน์อื่นๆ ในการนำไปปรับใช้ดำเนินการต่อไป โดยมีผลการดำเนินงาน คือ ผลิตบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีภาษามือเต็มจอโดยให้คนหูหนวกมีส่วนร่วมในการเป็นพิธีกร ในรายการ Deaf Channel จำนวน 52 ตอน ตอนละ 25 นาที ออกอากาศทุกวันเสาร์ 8.00 – 8.30 น. ทางช่อง TNN 2 สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ และรับชมผ่านจานดาวเทียมอีกหลายระบบ โดยตลอดโครงการมีคนหูหนวกมีส่วนร่วมในการผลิตรายการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน ทั้งนี้รายการแบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่

ช่วง Deaf Society (ช่วง Deaf News และช่วง Deaf Talk เดิม) นำเสนอเรื่องราว ข่าวสาร กิจกรรมและบุคคลที่น่าสนใจ ในชุมชนคนหูหนวก ในรูปแบบของข่าวหรือการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ

ช่วง Deaf In Trend นำเสนอสาระความรู้ เรื่องราวน่าสนใจ และทันสมัย เช่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี อาหาร สุขภาพ และความงาม

ช่วง Deaf Sports นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเคล็ดลับเกี่ยวการออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่างๆ

ช่วง Deaf Land แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจังหวัดต่างๆ โดยนำเสนอในรูปแบบสารบันเทิง (Edutainment) เที่ยวสนุกควบคู่ไปพร้อมกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ

ช่วงลองทำดูสิหูดี นำเสนอการสอนคำศัพท์ภาษามือง่ายๆ โดยคนหูหนวกสอนให้คนที่มีการได้ยิน

Deaf Channel เป็นรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการภาษามือเต็มจอรายการแรกบนจอโทรทัศน์ประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงพากย์บรรยายภาษามือ เพื่อให้ทุกคนสามารถรับชมได้เช่นเดียวกัน 

รายการ Deaf Channel ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 6 เมษายน 2556 และสิ้นสุดการออกอากาศ season ที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 52 ตอน มีเนื้อหาและรายละเอียดในแต่ละตอน

หลังจากได้ผลิตรายการใจเท่ากัน ทางอินเทอร์เน็ต และมีกระบวนการศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทำให้รายการใจเท่ากันได้การสนับสนุนจาก สสส. อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกนี้ ออกไปสู่มวลชนได้อย่างกว้างขวางขึ้น หลังจากได้พิจารณาจากผลงานการผลิตรายการที่ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงได้เข้ามาร่วมผลิตรายการและร่วมเผยแพร่รายการทั้งนี้ สสส. ได้สนับสนุนการดำเนินงาน ในชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำคนหูหนวกและสื่อมวลชนเพื่อการเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือสำหรับคนหูหนวก โดยโครงการนี้ได้ทำให้เกิดผลหลักๆ ดังนี้

เกิดต้นแบบรายการโทรทัศน์ที่ใช้ภาษามือที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะระดับชาติ

1 รายการใจเท่ากัน

เกิดต้นแบบรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอและพิธีกรเป็นคนหูหนวกที่ทุกคนรับชมร่วมกันได้ นับเป็นรายการเต็มรูปแบบรายการแรกที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ระดับชาติ คือ รายการใจเท่ากัน จำนวน 13 ตอน ตอนละ 25 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ทุกวันเสาร์ เวลา 14.30-15.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 เมษายน ถึงวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 โดยในการผลิตรายการใจเท่ากัน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีประสบการณ์การผลิตรายการเพื่อคนหูหนวก และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ที่มีองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อผู้ชมที่มีลักษณะเป็นมวลชน รวมทั้งยังได้รับการปรึกษาจากทาง สสส. ในเรื่องของการผลิตสื่อเพื่อสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ในการผลิตรายการเป็นการทำงานร่วมกันของทีมงานในโครงการทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยสื่อมวลชนที่มีการได้ยินกับคนหูหนวก

อนึ่ง สามารถกล่าวได้ว่า รายการใจเท่ากัน เป็นรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อทุกคนที่ได้รับผลตอบรับจากผู้ชมและสังคมมากที่สุดตั้งแต่เคยมีการผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อทุกคนขึ้นมาในประเทศไทย โดยในส่วนของผู้ชมนั้น นอกจากจะได้คำแนะนำ ติ ชม จากผู้ชมจำนวนมากแล้ว ผลการวิจัยของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ระบุว่ามีผู้ชมรายการทั่วประเทศ เฉลี่ยประมาณ 352,000 คนต่อตอน

รูปแบบรายการ

รายการใจเท่ากัน เป็นรายการโทรทัศน์ภาษามือ ที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการเป็นรายการสารประโยชน์ นำเสนอให้เห็นถึงการลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างคนหูหนวกกับคนที่มีการได้ยิน โดยมีโครงสร้างรายการดังนี้

  • - ช่วงภารกิจ พิชิตใจ ถือเป็นช่วงหลักของรายการที่สามารถตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำลงได้ เพราะช่วงนี้นำเสนอโดยให้คนหูหนวกกับคนที่มีการได้ยินออกไปทำภารกิจที่ทางรายการกำหนดให้สำเร็จ ซึ่งระหว่างการปฏิบัติภารกิจนั้นทั้งคู่จะต้องพยายามสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ต้องพบเจออุปสรรคหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งทั้งคู่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาพร้อมกับเรียนรู้เนื้อหาของภารกิจนั้นๆไปพร้อมกัน ใช้ระยะเวลาในการนำเสนอ 25 นาที
  • - ช่วง เคล็ดลับสุขภาพ เป็นช่วงของข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ เคล็ดลับต่างๆในการดูแลสุขภาพและเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอด้วยภาพและภาพกราฟิกประกอบ เพื่อเสริมความน่าสนใจ โดยใช้ระยะเวลาในการนำเสนอ 3-5 นาที

 

ภาพตัวอย่างรายการใจเท่ากัน Season 2 ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

2 รายการเปิดตา

เกิดต้นแบบรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอและพิธีกรเป็นคนหูหนวกที่ทุกคนรับชมร่วมกันได้ ในลักษณะรายการสั้น (Filler) คือ รายการเปิดตา จำนวน 104 ตอน ตอนละ 5 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 2 ช่วงเวลา คือ ในรายการสถานีประชาชน ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลาประมาณ 14.15 น. และ หลังรายการสารคดี Dr. Oz เวลาประมาณ 23.25 น. ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยออกอากาศ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2557

ลักษณะการผลิตเป็นเช่นเดียวกับรายการใจเท่ากันคือ ในการผลิตรายการเปิดตาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีประสบการณ์การผลิตรายการเพื่อคนหูหนวก และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ที่มีองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อผู้ชมที่มีลักษณะเป็นมวลชน โดยในส่วนของรายการเปิดตา ยังเป็นการทำงานร่วมกับทีมงานรายการสถานีประชาชน ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ซึ่งเป็นรายการที่เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมในแง่ของเนื้อหาที่เป็นข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้ต่างๆ โดยรายการเปิดตา ได้รับความชื่นชมจากทีมงานรายการสถานีประชาชนเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา ทั้งนี้ในการผลิตรายการเป็นการทำงานร่วมกันของทีมงานในโครงการทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยสื่อมวลชนที่มีการได้ยินกับคนหูหนวก โดยรายการเปิดตานี้เป็นรายการที่ไม่ซับซ้อน เนื้อหารายการสั้น ทำให้ใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพของคนหูหนวกในโครงการในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต

ในปี 2557 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในวงการโทรทัศน์ คือ การเปลี่ยนเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน ในปีนี้ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์เพิ่มขึ้นเกือบ 30 สถานี แต่คนหูหนวกประสบปัญหาเช่นเดียวกับคนทั่วไป คือขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโทรทัศน์ดิจิตอล และการรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์อื่นๆสำนักงาน กสทช. จึงร่วมมือกับทางโครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อทุกคน ความยาว 1-2 นาที ชื่อรายการ รู้เรื่องสื่อ โดยใช้พิธีกรหูหนวก นำเสนอเรื่องราวของโทรทัศน์ดิจิตอล และการรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์ โดยทาง กสทช. ได้ส่งให้สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ทุกสถานีออกอากาศ โดยล่าสุดได้มีหลายสถานีออกอากาศให้แล้ว เช่น ไทยรัฐทีวี PPTV LOGA TV Thai PBS และ NOW26

sss

ในปี 2558 ผู้ก่อตั้งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช. โดยความร่วมมือจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร ผลิตรายการใหม่ ชื่อว่ารายการ พลเมือง D (Deaf Citizen) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จำนวน 26 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีของรัฐสภา ดิจิทัลทีวีช่อง 10 ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือน มกราคม 2559