ติดต่อเรา

ที่อยู่

สถานีโทรทัศน์ Thai Deaf TV
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร 08 2722 4900 , 0 2954 7300 ต่อ 322

thaideaftv@hotmail.com

Social Media

http://www.facebook.com/thaideaftv

http://www.youtube.com/thaideaftv