รางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)ในการประกวดโครงการยอดเยี่ยม โครงการ “เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3″เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
 2. รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจำปีการศึกษา 2554
 3. รางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์จากสภาวิจัยแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาสร้างเสริมสุขภาพ (นวัตกรรม) (จากรายการ Thai Deaf Health ในโครงการผลิตสื่อทันตสุขศึกษาเพื่อคนหูหนวก) ในการประกวดโครงงานและนวัตกรรมนิสิต ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

 5. รางวัลประชาบดี ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2557 จากรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ฯ
  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
  2557
  รางวัลประชาบดี ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2557 จากรายการพลังใจไร้ขีด ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ทรูวิชั่นส์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ฯ
  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
  2557
  รางวัลประชาบดี ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2558 จากรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2558
  รางวัลประชาบดี ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2558 จากรายการ Deaf ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ทรูวิชั่นส์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2558