รายการ ใจเท่ากัน

ต้นแบบรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอและพิธีกรเป็นคนหูหนวกที่ทุกคนรับชมร่วมกันได้ นับเป็นรายการเต็มรูปแบบรายการแรกที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ระดับชาติ จำนวน 13 ตอน ตอนละ 25 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ทุกวันเสาร์ เวลา 14.30-15.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 เมษายน ถึงวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 โดยในการผลิตรายการใจเท่ากัน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS รวมทั้งยังได้รับการปรึกษาจากทาง สสส.

วัตถุประสงค์รายการ

  1. สร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม สร้างการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ระหว่างคนที่มีการได้ยินและคนหูหนวก
  2. ส่งเสริมให้ผู้ชมและสังคม รับรู้ศักยภาพคนหูหนวกในด้านต่างๆ ที่ไม่แตกต่างจากคนที่มีการได้ยิน เพื่อสนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสทางสังคมให้คนหูหนวกมากขึ้น
  3. ให้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ เกี่ยวกับสุขภาวะด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาวะที่ดี

รูปแบบรายการ

รายการใจเท่ากัน เป็นรายการโทรทัศน์ภาษามือ ที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการเป็นรายการสารประโยชน์  นำเสนอให้เห็นถึงการลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างคนหูหนวกกับคนที่มีการได้ยิน โดยมีโครงสร้างรายการดังนี้

  • ช่วงภารกิจ พิชิตใจ ถือเป็นช่วงหลักของรายการที่สามารถตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำลงได้ เพราะช่วงนี้นำเสนอโดยให้คนหูหนวกกับคนที่มีการได้ยินออกไปทำภารกิจที่ทางรายการกำหนดให้สำเร็จ ซึ่งระหว่างการปฏิบัติภารกิจนั้นทั้งคู่จะต้องพยายามสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ต้องพบเจออุปสรรคหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งทั้งคู่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาพร้อมกับเรียนรู้เนื้อหาของภารกิจนั้นๆไปพร้อมกัน  ใช้ระยะเวลาในการนำเสนอ 25 นาที
  • ช่วง เคล็ดลับสุขภาพ เป็นช่วงของข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ เคล็ดลับต่างๆในการดูแลสุขภาพและเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอด้วยภาพและภาพกราฟิกประกอบ เพื่อเสริมความน่าสนใจ โดยใช้ระยะเวลาในการนำเสนอ 3-5 นาที